Домівка Про проект Зворотний зв'язок Зробити закладку
beta

  
ukrslov.com →  Словник іншомовних соціокультурних термінів →  А Б В Г Д Е Є Ж З І К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Ю Я

Слова на лiтеру А (34)

АБОРИГЕНИ
(від лат. ab origine - від початку, первісний, одвічний) корінні жителі, тубільці (люди, звірі, рослини) якої-небудь території, країни, які давно живуть в цій місцевості
АВАНГАРДИЗМ
(від фр. avantgardisme) умовне найменування деяких течій в мистецтві, яким притаманне прагнення до конкретного оновлення художньої практики, розрив з її сталими принципами та традиціями
АГІТАЦІЯ
(від лат. agitatio - приведення в рух, спонукання) розповсюдження політичних ідей та лозунгів з метою впливу на суспільну свідомість та настрій народних мас, спонукання їх до …
АДАПТАЦІЯ
(від лат. adapto - пристосовую) пристосування людини до умов середовища (перш за все соціального середовища) і результат цього процесу
АДАТ
(від араб. - звичай) назва звичаєвого права у країнах мусульманського Сходу, а також у мусульман інших країн
АЕРОБІКА
(від aer - повітря + грецьк. bios - життя) комплекс фізичних вправ, які направлені на співвідношення фізичних навантажень з поліпшенням кисневого обміну в організмі
АКМЕОЛОГІЯ
(від грецьк. акме - розквіт, квітуча сила + логія) розділ психологічної науки, який вивчає психологію людини у пору її становлення
АКРЕДИТАЦІЯ
(від фр. accrediter та лат. accredetere - довіряти) процедура офіційного визнання статусу соціокультурного навчального закладу відповідного рівня та спрямування реалізованих ним програм
АКСІОЛОГІЯ
(від грецьк. ахіа - цінність + logos - слово, поняття, вчення) наука про цінності
АКУЛЬТУРАЦІЯ
(від лат. ad + k + cultura) процес засвоєння яким-небудь народом ряду форм і рис культури іншого народу в результаті їх тривалої безпосередньої взаємодії
АЛГОРИТМ
(від лат. algoritmus - розпорядження) на основі системи правил послідовності операцій та точного виконання їх вирішує завдання відповідного класу
АНІМІЗМ
(від лат. anima/animus - дух, душа) віра в існування духів і душ як надприродних істот (образів), які знаходяться в матеріальних тілах (душах) або існують самі по собі (духи) і керують …
АНІМАТОР
(від фр. animateurs/animator - той, хто надихає, той,хто оживляє) спеціаліст, діяльність якого спрямована на стимулювання та організацію соціокультурної активності населення у сфері …
АНГАЖОВАНЕ МИСТЕЦТВО
(від фр. engager - зобов'язувати) мистецтво, яке під впливом відповідних політичних сил стає служницею панівної ідеології, явище, характерне для суспільства з тоталітарним режимом
АНДЕРГРАУНД
(від англ. underground - підземний, підпільний) течія сучасної культури, яка протиставляється загальноприйнятим культурним течіям і напрямкам
АНОМІЯ
(від фр. anomie - відсутність закону, організації) поняття, яке означає стан індивідуальності і суспільної свідомості, що характеризується розладом системи цінностей, обумовлене кризою …
АНОНС
(від фр. annonce) попереднє коротке повідомлення про проведення гастролей, концертів, про демонстрацію кінокартин, продаж літературних новинок тощо
АНТРАГОГІКА
(від грецьк. ander/andros - доросла людина + agoge - керівництво, виховання) галузь педагогічної науки, яка охоплює проблеми навчання, освіти та виховання дорослого населення
АНТРЕПРИЗА
(від фр. entreprise) приватний заклад, призначений для видовищ (театр, цирк тощо)
АНТРОПОЛОГІЯ
(від грецьк. antropos - людина + logos - знання) наука про походження та еволюцію людини; культурна антропологія являє собою окрему галузь наукових досліджень, яка концентруює увагу на …
АПОЛОГЕТИКА
(від грецьк. apologetigus - захисний) безмірне тенденційне вихваляння чого-небудь або кого-небудь
АППЕРЦЕПЦІЯ
(від лат. ad + perceptio - сприйняття, сприймання) залежність сприйняття навколишнього середовища від минулого досвіду та індивідуальних особливостей людини
АПРОБАЦІЯ
(від лат. approbatio - перевірка, оцінка) схвалення, яке спирається на перевірку, випробовування , обстеження
АРГУМЕНТ
(від лат. argumentum ) логічний довід, який є основою доказу
АРМРЕСЛІНГ
(від анг. arm - рука + боротьба) вид статичного єдиноборства, для перемоги в якому необхідно притиснути до поверхні столу руку суперника
АРТ БРЮТ
(від фр. art brut - грубе, необроблене мистецтво) напрямок в ізомистецтві середини ХХ ст. Об'єднує в загальному руслі роботи непрофесіоналів (наївна творчість дітей та душевнохворих) з …
АРТЕФАКТ
(від лат. штучно створене) предмет, створений, виготовлений людиною
АРХЕТИП
(від грецьк. arhe - початок + typos - образ) прообраз, первинний образ, ідеал; архетипи складають основу загальнолюдської символіки, послуговуючись підгрунтям для художньо продуктивного …
АСОЦІАЦІЯ
(від лат. associatio - з'єднання) союз, співдружність, об'єднання організацій або особистостей для здійснення спільної діяльності
АТРИБУТИКА
(від лат. attributum - придаток, додаток) сукупність зовнішніх ознак належності до чого-небудь, різні символи, які мають загальні риси (герби, емблеми, кокарди, значки тощо)
АТТРАКЦІЯ
(від лат. attrahere - притягати, приваблювати) поняття, яке означає виникнення симпатії при сприйнятті однієї людини іншою
АУДИТОРІЯ
(від лат. auditorium/audire - слухати) 1) приміщення, в якому читають лекції, доповіді тощо 2) слухачі лекцій, доповідей тощо; а також слухачі та глядачі радіо- і телепередач
АУКЦІОН
(від лат. auctio/auctionus) засіб продажу товарів, при якому товар попередньо виставляють для огляду, і купує його той, хто дасть найбільшу ціну
АУТЕНТИЧНИЙ
(від грецьк. autentikos - справжній, який походить з першоджерела): наприклад, аутентичний фольклор


© ukrslov.com - 2010